Student Advising

2022
Sara Anđelić, MA thesis, University of Belgrade “Sličnost senzomotornog iskustva kao mera povezanosti značenja višeznačnih reči”, supervisor
2022
Lea Gorišek, MA thesis, University of Belgrade, “Uticaj stranog jezika na suđenje o verbalizmima”, co-cupervisor with
dr Kaja Damnjanović
2022
Emir Demić, MA thesis, University of Belgrade, “Eksperimentalna provera efekta povećane kognitivne kontrole na rezonovanje u zadatku zanemarivanja osnovne stope”, committee member
2022
Višnja Tatić, MA thesis, University of Belgrade “To nije veza: Iskustvo i značenje veze na jedno veče iz perspektive devojaka”, committee member
2021
Milica Popović Stijačić, PhD thesis, University of Novi Sad “Značaj perceptivne informacije u obradi reči –perspektiva utelovljene kognicije”, supervisor
2021
Nina Ilić, PhD thesis, University of Novi Sad “The acquisition of se-verbs in Serbian as L1” (Usvajanje glagola sa klitikom se u srpskom jezikukao maternjem), committee member
2021
Milena Ivanović, MA thesis, University of Belgrade “Konzistentnost ličnosne samoprocene bilingvalnih osoba kroz maternji i drugi jezik”, committee member
2020
Sandra Ilić, MA thesis, University of Belgrade “Distinktivne karakteristike verbalizama i njihov doprinos efektu pouzdanosti izvora na procene dubokoumnosti iskaza”, committee member
2020
Katarina Kovačević, MA thesis, University of Belgrade “Donošenje odluke o prenatalnom testiranju: bezbednost naspram tačnosti testa”, committee member
2018
Ksenija Mišić, University of Belgrade “Prediktivna moć SSD modela i neizvesnost značenja polisemičnih reči “, supervisor
2018
Katarina Vulić, MA thesis, University of Belgrade “Iskorak ka poboljšanju pamćenja: longitudinalni efekti neinvazivne neuromodulacije na asocijativnu memoriju”, committee member
2018
Dunja Paunović, MA thesis, University of Belgrade “Efekti neuromodulacije pesteriorne parijetalne kore na egzekutivnu funkciju ažuriranja”, committee member
2017
Marija Cmiljanović, MA thesis, University of Novi Sad “Dolina jeze: prosopagnozija, socijalna anksioznost i socijalna distanca”, committee member
2016Marina Ćirić, BA thesis, University of Novi Sad ” Efekat konteksta na procenu konkretnosti reči”, supervisor
2016
Isidora Gatarić, MA thesis, University of Novi Sad “Kognitivna obrada imenica sa višeznačnim derivacionim sufiksima: studija očnih pokreta”, supervisor
2015
Milica Popović Stijačić, MA thesis, University of Novi Sad “Analiza tačnosti u memorijskim zadacima: poređenje statističkih strategija”, committee member
2015
Marko Nešković, MA thesis, University of Novi Sad “Eksperimentalna provjera fenomena naglašavanja u kontekstu hipoteze o slijedu odlika i naziva”, committee member
2015
Milan Jordanov, MA thesis, University of Novi Sad “Uloga kontekstualnih znakova u računarskom modelovanju fenomena naglašavanja”, committee member
2015
Tamara Popović, MA thesis, University of Belgrade “Gramatičko primovanje prideva i imenice – uticaj redosleda prikazivanja na obradu flektivnih oblika u srpskom jeziku”, committee member
2015
Strahinja Dimitrijević, PhD thesis, University of Novi Sad “Automatsko određivanje vrsta riječi u morfološki složenom jeziku”, committee member
2015
Tomislav Ludajić, MA thesis, University of Novi Sad “Uloga boje i oblika u klasifikaciji i prepoznavanju hrane”, committee member
2014
Natalija Radivojević, PhD thesis, University of Belgrade “Uticaj gramatičkog konteksta na obradu promenljivih reči u srpskom jeziku”, commettee member
2013
Mirjana Pantić, BA thesis, University of Novi Sad “Vizuelna detekcija statičnog objekta među dinamičnim distraktorima — uticaj tri faktora”, committee member
2013
Biljana Obradović, PhD thesis, University of Novi Sad “Traženje senzacija i složenost stimulusnog polja kao činioci kognitivne efikasnosti”, committee member
2012
Irena Lovčević, MA thesis, University of Novi Sad “Simultani efekti infleksionih paradigmi i klasa na obradu prideva srpskog jezika”, supervisor.
2010
Sanja Marjanović, MA thesis, University of Belgrade “Faktori od kojih zavisi uticaj gramatičkog konteksta na čitanje reči”, committee member
2010
Jelena Živanović, MA thesis, University of Novi Sad “Uticaj načina izlaganja reči na efekat stepena vidljivosti konkretnih i apstraktnih pojmova”, supervisor.
2010
Milica Popović, MA thesis, University of Novi Sad “Ispitivanje uticaja broja čula kojima je  moguće iskusiti pojam u paradigmi asocijativnog učenja parova reči”, supervisor.
2010Ivana Jakovljev, MA thesis, University of Novi Sad “Povezanost stila pisanja i osobina ličnosti”, committee member
2010
Marjena Popović, MA thesis, University of Novi Sad “Ograničenja modela Bulovih mapa pri vizuelnoj pretrazi”, committee member
2010
Natalija Radivojević, PhD thesis design, University of Belgrade “Uticaj gramatičkog konteksta na obradu promenljivih reči u srpskom jeziku”, committee member
2010
Maria Ačaji, BA thesi, University of Novi Sad “Bilingvizami funkcionisanje egzekutivnih procesa starijih odraslih osoba”, committee member
2009
Jelena Živanović, BA thesis, University of Novi Sad “Efekat kongruentnosti između čulnog modaliteta koji pojam poseduje i čulnog modaliteta kroz koji se prima informacija o pojmu”, supervisor.
2009
Milica Popović, BA thesis, University of Novi Sad “Uspešnost reprodukcije u zavisnosti od broja čulnih modaliteta kojima je moguće iskusiti pojam”, supervisor.    
2009
Vesna Vidaković, MA thesis, University of Novi Sad “Uticaj znakova za opažanje dubine na uspeh u praćenju pokretnih objekata u 3d prostoru”, committee member
2008
Tamara Jovanović, MA thesis, University of Novi Sad “Ispitivanje prirode alomorfije: Grafo-fonološki korelati alomorfije u srpskom jeziku i efekat frekvence sufiksa”, co-supervising with Petar Milin, and a committee member.
2008
Marjena Popović, BA thesis, University of Novi Sad “Promena efikasnosti kao faktor u odabiru strategije aktivne ili pasivne pažnje”, committee member.
2007
Tamara Jovanović, BA thesis, University of Novi Sad “Kognitivna obrada alomorfije u srpskom jeziku”, committee member.